תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות - "קניה בטוחה ברשת" American Express SafeKey(עבור כרטיסי אמריקן אקספרס)


   
  תודה שבחרת בשירות "קניה בטוחה ברשת", של פרימיום אקספרס בע"מ (להלן: "השירות"). השירות מסופק ע"י פרימיום אקספרס בע"מ ( להלן: "אמריקן אקספרס") למחזיקי כל כרטיס האשראי מסוג אמריקן אקספרס המונפקים על ידי פרימיום אקספרס בע"מ. בעצם השימוש בשירות, הינך מתחייב כי הינך כשיר לקבלת השירות וכי הינך מסכים להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך תנאי שימוש זה. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אל תעשה שימוש בשירות. השירות מוצע לך בכפוף להסכמתך, ללא תנאי ושינוי, לתנאים, לכללים ולהוראות האמורים להלן. שים לב: תנאי השימוש בשירות כפופים להסכם כרטיס חיוב שנחתם איתך במועד הנפקת הכרטיס. הסכם תנאי השימוש שלהלן נכתב בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס לשני המינים.


  קבלת תנאים:
  1 . השירות יסופק לך בכפוף לתנאי השירות המובאים לעיל, ובכפוף להסכם כרטיס חיוב אשר  
       נחתם איתך במועד הנפקת הכרטיס. כל התנאים המפורטים להלן, אלא אם נאמר אחרת,
       באים להוסיף על התנאים בהסכמים הנ"ל.

  2 . אמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את תנאי השימוש
       בשירות זה.. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור    
      "תנאי שימוש של שירות קניה בטוחה ברשת".

  3 . הינך מסכים בזאת כי בעצם השימוש בשירות, אתה מביע את הסכמתך לתנאי השימוש  
       המפורטים לעיל ולהלן. תוכל לפרוש מהשרות בכל רגע באמצעות שימוש בהקשה על מקש
       "ביטול".

  4 . אמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל,
       את השירות, או חלק ממנו, עם או ללא הודעה אליך. במקרה כזה אמריקן אקספרס לא תהא
       אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו.

  5 . אמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממך, מלבד ההסכמה הניתנת כאן, כי
       תחתום על מסמך תנאי שימוש זה, בגרסה לא אלקטרונית. האמור בסעיף זה לא יפחית ו/או
       יפגע בתוקפו של הסכם זה.
  תיאור השירות:
  6 . השירות מאפשר לך דרך נוחה ובטוחה לבצע עסקאות כספיות ברשת האינטרנט, בדרך של
       הקטנת אפשרות לתרמית.

  7 . בנוסף, השירות יכול לשמש אותך למטרות תיעוד, כמו גם כדי לפתור כל מחלוקת עתידית
       באשר לביצועה של עסקה מסוימת.

  שים לב: השירות ניתן ואפשרי רק באתרים אשר הצטרפו לשירות ומאושרים ע"י אמריקן
               אקספרס, מסטרקארד העולמית או ויזה העולמית או אמריקן אקספרס העולמית.

               התחייבויות בעת הצטרפות לשירות
  8 . בעצם השימוש בשירות, הינך מאשר לאמריקן אקספרס לשמור מידע מסוים אודותיך,
       ואודות כרטיס/י האשראי שברשותך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף
       למדיניות הפרטיות של אמריקן אקספרס כהגדרתה להלן. 
  הצטרפות
  9 . שימוש בשירות מחייב גישה ונגישות לרשת האינטרנט (World Wide Web), כמו גם ציוד
       גישה מתאים דוגמת מחשב ומודם, או כל כלי אחר המאפשר גלישה באינטרנט.

  10.אמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר לך להשתמש בשירות
       זה אם אין ביכולתך לספק לאמריקן אקספרס את פרטי המידע הדרושים לה כדי לספק את
       השירות, או אם ספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון במהלך השימוש בשירות
       (ככל שתידרש לעשות כן), או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה,
       עם או בלי הודעה מוקדמת.

  11.אתה מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של אמריקן אקספרס בנוגע לשירות ובנושא בירורים
       לגבי עסקאות שבוצעו באמצעות שירות זה.

  זיהוי המשתמש בעת השימוש בשירות:
  12.הנך מסכים כי אמריקן אקספרס תוכל לאמת את זהותך, לרבות לשם אישור עסקאות
       בכרטיס האשראי.
  מדיניות הפרטיות - כללי:
  13.אמריקן אקספרס תפעל בכל הקשור למידע אישי אודותיך בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות האחודה של קבוצת ישראכרט
  שימוש וגילוי במידע אודות הלקוח:
  14.אמריקן אקספרס לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר
       לה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט העברה לספק שירותי העברת נתונים.
  15.אמריקן אקספרס תהא רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים
       שלישיים כלשהם, למעט העברה לספק שירותי העברת נתונים, בכפוף לתנאים הבאים:
       15.1. אמריקן אקספרס קבלה את הסכמתך המפורשת לחשוף מידע זה.
       15.2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים. יש
                להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע
                זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו אמריקן אקספרס.
       15.3. אמריקן אקספרס תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק
                או בהליכים משפטיים.
      15.4. במקרה בו אמריקן אקספרס תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש,
               או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
      15.5. העברת המידע לחברות הקשורות לאמריקן אקספרס.
  אבטחה והפסקת השירות:
  16.אמריקן אקספרס משאירה בידך את האפשרות לבטל את השימוש בשירות בכל עת. ניתן
       לבטל את השרות באמצעות הקשה על "ביטול".
  17.הצפייה בדפי השירות מאובטחת באמצעי הצפנה מתקדמים ביותר, ובין היתר בפרוטוקול
       אבטחה מסוג SSL.
  אחריות בעל הכרטיס:
  18.אמריקן אקספרס לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם לך כתוצאה משימוש שלא    
       בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל דין, ולאמור בהסכם כרטיס חיוב
       וכפועל יוצא מכל עניין שאינו בשליטתה ובתנאי שעשתה מאמץ סביר למנועו.
  19.אמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות לבטל, זמנית או לצמיתות, את השירות, ולא
       תהיה לך כל טענה בדבר ביטול כאמור.
  מסחר אלקטרוני:
  20.כל עסקה, תשלום, התכתבות, משלוח סחורה, ופעולה אחרת הנובעת ממערכת היחסים שלך
       עם אתרי אינטרנט העוסקים במסחר אלקטרוני, או סוחרים מקוונים, באמצעות השימוש
       בשירות, הינם בינך לבין הסוחר המקוון לבד. הנך מסכים, אלא אם נקבע אחרת על פי דין, או
       בהסכם כרטיס חיוב של אמריקן אקספרס עמך, כי אמריקן אקספרס איננה צד לכל עסקה כזו,
       והיא לא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתרים או ירכשו
       באמצעות השירות, וכן לא תשא באחריות לכל נזק שיגרם לך עקב ביצוע עסקאות אלה.
  21.אמריקן אקספרס מבהירה כי השימוש של אתר אינטרנט או סוחר מקוון בשירות, אינה
       מהווה המלצה מצד אמריקן אקספרס לרכישת הטובין המוצעים באמצעות אותו אתר, או
       סוחר מקוון. כך גם מובהר בזאת, כי אמריקן אקספרס איננה מאשרת את איכותם או את    
       זהותם של הסוחרים המשתמשים בשירותיה.
  הודעות ועדכונים:
  22.הודעות ועדכונים באשר לשירות, לרבות דואר פרסומי (בכפוף להסכמתך), יכול
       ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל,
       או באמצעות הודעות SMS, לכתובת אותה ציינת בטופס ההצטרפות שמלאת,
       או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת הנפקת כרטיס/י האשראי שלך.
  גיל ואחריות כללית:
  23.תנאי למתן השירות הינו שאתה בגיר וכשיר משפטית למתן התחייבויותיך עפ"י תנאי השימוש
       זה, לרבות שימושך בשירות. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם כרטיס חיוב שלך עם אמריקן
       אקספרס, מובן לך כי אתה נושא באחריות פיננסית מלאה בעבור כל השימושים בשירות,
       ועבור כל אלו אשר אישרת להם להשתמש בשירות, או בסיסמתך, או בכל חלק מפרטי
       ההצטרפות שלך אשר מאפשר שימוש בשירות.
  סמכות שיפוט:
  24.השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד, ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט
       המוסמכים במחוז תל אביב- יפו (ישראל). מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של
       מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי
       השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של אמריקן אקספרס
       להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי
       לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע
       כתוצאה משימוש בשירות.