תעריפון ועמלות

    הודעה על שינויים בתעריפון כרטיסי אשראי מסוג "אמריקן אקספרס", המונפקים ע"י פועלים אקספרס בע"מ ("המנפיקה"). הננו מתכבדים להודיעכם, כי לאור שינויים בהוראות בנק ישראל, החל מ-01.07.2015 יעודכן תעריפון המנפיקה, בין היתר, בקשר לתעריפי עמלות ההמרה ושיטת ההמרה.