מידע אודות אשראי הוגן

  פרטי המלווה:

  בהלוואות לכל מטרה, הלוואות רכב, ובכרטיסים חוץ בנקאים האשראי מועמד לך ע"י ישראכרט מימון בע"מ, ח"פ 513497628 מרח' בר כוכבא 12 בני ברק (בית ישראכרט), 5112001 ת.ד. 2025

  ריבית פיגורים ושיעור ריבית פיגורים מרבי:  

   

  כל סכום שלא ישולם במועד יישא ריבית פיגורים (כהגדרתה להלן) החל מאותו המועד ועד למועד התשלום בפועל.

  "ריבית  פיגורים" – הינה ריבית בנק ישראל (כהגדרתה להלן) כפי שתתעדכן מעת לעת בצירוף % 16.40 המהווה נכון למועד זה ריבית שנתית של % 20.90 וריבית מתואמת שנתית של % 22.60
  ריבית הפיגורים תחושב לפי מספר הימים המדויק של הפיגור ותצורף לקרן החוב אחת לרבעון. שיעור ריבית הפיגורים לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבי הקבוע בחוק אשראי הוגן, תשנ"ג- 1993 שהינו % 23.70

  "ריבית בנק ישראל"  - הינה הריבית שקובע בנק ישראל במסגרת ההחלטות המוניטריות התקופתיות, המשמשת את הבנק לצורך מתן הלוואות לתאגידים הבנקאיים או לצורך קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים, כשיעורה מזמן לזמן, המתפרסמת באתר האינטרנט של בנק ישראל.

   

  ריבית בנק ישראל נכון למועד זה הינה בשיעור של % 4.50. ריבית הפיגורים תשתנה בכל עת שיחול שינוי בריבית בנק ישראל.

  נתונים נוספים

  • פירעון מוקדם – הלקוח רשאי בכל עת לפרוע את ההלוואה/האשראי בפירעון מוקדם. עמלת פירעון הינה בהתאם לתעריפון באתר  
  • המלווה רשאי לנקוט בצעדים שונים כנגד הלווה בשל אי תשלום במועד בהתאם וכן יהיה רשאי להעמיד את האשראי לפירעון מידי.
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • זהות הגורם המפקח על פעילותה של ישראכרט: בנק ישראל הפיקוח על הבנקים.
  • ניתן לעיין בהסכם כרטיס חיוב בקישור הסכם כרטיס חיוב באתר