תנאי שימוש באתרי אמריקן אקספרס

  1. השימוש באתרים

  1.1. הגישה והשימוש באתרי האינטרנט שמנהלת ומפעילה פרימיום אקספרס בע"מ ("אמריקן אקספרס"), לרבות דפי Facebook, פרסומי Twitter וסרטונים ב-You Tube ("האתרים"), הינם בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") ולהוראות כל דין. על השימוש שלך באתרים ובכלל זה בתכנים ובשירותים הכלולים בהם יחולו לתנאי שימוש אלה, לפיכך הנך מוזמן לקרוא אותם בעיון. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתרים. תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש באתרים באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') ו/או באמצעות כל רשת תקשורת. לצרכי תנאי שימוש אלה - "קבוצת ישראכרט" - ישראכרט בע"מ, ישראכרט מימון בע"מ ופרימיום אקספרס בע"מ. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  1.2. כמו כן: • חלק מהשירותים באתרים טעונים הרשמה מראש, מסירת פרטים אישיים (לפירוט נוסף ראה מדיניות הפרטיות), קבלת שם משתמש וסיסמה ומתן הסכמה להסכם הנלווה לשירות, לרבות שימוש בשירות האינטרנט באתר המאובטח ללקוחות ו/או שימוש בשירות האינטרנט באתר המאובטח לבתי עסק (כהגדרתם להלן). • אם הינך לקוח של מי מבין החברות בקבוצת ישראכרט (מי שהונפק לו כרטיס על ידי אמריקן אקספרס או גורם אחר בקבוצת ישראכרט או שהינו מורשה בכרטיס אשראי מטעם תאגיד) יחולו עליך בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם הוראות הסכם הלקוח, הוראות בקשת הצטרפות לשירותי אינטרנט, בקשר עם שירות האינטרנט באתר המאובטח העומד לרשות לקוחות ("שירות האינטרנט המאובטח ללקוחות") ו/או הוראות כל הסכם רלוונטי אחר בו התקשרת עם אמריקן אקספרס או כל גורם אחר בקבוצת ישראכרט; • אם הינך בית עסק (מי שהתקשר עם ישראכרט או גורם אחר בקבוצת ישראכרט בהסכם בית עסק) יחולו עליך בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם התנאים לשימוש באתר בתי עסק ( לחץ כאן לאתר בתי עסק ) המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, הוראות הסכם בית העסק, הוראות בקשת ההצטרפות לשירותי אינטרנט, בקשר עם שירות האינטרנט המאובטח העומד לרשות בתי העסק ("שירות האינטרנט המאובטח לבתי עסק") ו/או הוראות כל הסכם רלוונטי אחר בו התקשרת עם ישראכרט או כל גורם אחר בקבוצת ישראכרט. • במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין הוראות כל מסמך אחר כאמור בקשר עם שירות האינטרנט המאובטח ללקוחות ושירות האינטרנט המאובטח לבתי עסק, יגברו ההוראות של המסמכים האחרים.

  2. הגבלות ואיסורים הינך מתחייב לעשות באתרים אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב שלא:
  (א) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתרים כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק.
  (ב) להעביר, להפיץ להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את האתרים ו/או כל חלק מהם.
  (ג) לקדם ו/או לפרסם באמצעות האתרים כל תוכן, מוצר, שירות ו/או כל מידע שעשוי להיות אסור למכירה ו/או הפצה ו/או קידום או פרסום תחת הדין החל, או שעשוי להיחשב לא חוקי, מתסיס ו/או פוגעני.
  (ד) להפיץ, לפרסם, לשלוח ו/או לאפשר משלוח של פרסום דברי פרסומת ללא אישור הנמען ו/או של הודעות ספאם.
  (ה) להפיץ, לפרסם, לשלוח ו/או לאפשר משלוח של כל תוכן שאינו הולם, לא מדויק, מטעה או שאינו חוקי ו/או תוכן המפר זכויות קניין רוחני של מי בין חברות קבוצת ישראכרט, צדדים שלישיים ו/או את זכותם לפרטיות.
  (ו) לשדר ו/או להפיץ וירוסים, יישומים מזיקים ו/או כל תוכן, קובץ ו/או הודעה מזיקים, הרסניים, מכבידים, שגויים ו/או המפרים כל זכות או דין.
  (ז) להפריע או לנסות להפריע להתנהלותם התקינה של האתרים.

  3. זכויות קניין
  3.1. האתרים וכל תוכן ו/או שירות המוצעים בו וכל חלק מאלה נמצאים בבעלות או ברישיון אמריקן אקספרס ו/או צד שלישי מטעמה ומופעלים על-ידיהם.
  3.2. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום באתרים כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתרים.
  3.3. כל זכויות הקניין הרוחני באתרים, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של אמריקן אקספרס ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לאמריקן אקספרס להשתמש בהם ו/או שהעלו את אותם תכנים לאתרים. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם.
  (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים.
  (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין.
  (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות.
  (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי.
  (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל,
  בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד. לפיכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל אין לעשות כל פעולה שמפרה את זכויות אמריקן אקספרס ו/או צד שלישי כאמור לעיל בזכויות הקניין רוחני בתכנים המצויים באתרים בכל דרך שהיא, לרבות פגיעה, העתקה, הפצה, הצגה וביצוע בפומבי, שינוי, עיבוד, העברה במישרין או בעקיפין.
  3.4. בעת מסירת תכנים לפרסום באתרים, כמפורט בסעיף 8 להלן, הנך:
  (א) מאשר בעת מסירתם כי הנך בעל הזכויות בהם ו/או רשאי להעניק בהם זכויות שימוש כמפורט להלן וכן כי הנך רשאי לפרסמם.
  (ב) מקנה לאמריקן אקספרס רישיון חינם כל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשכפל, להפיץ, לשווק, לפרסם, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי, לרבות בדפוס או באמצעות האתרים, בלא צורך בקבלת אישור נוסף מהמפרסם.

  4. שינויים באתרים לאמריקן אקספרס הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל ללא מתן הודעה מראש או בדיעבד, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים, התכנים, השירותים (לרבות היקפם ועצם זמינותם) וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתרים או כל חלק מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור אמריקן אקספרס תוכל להפסיק בכל עת את פעילות האתרים ו/או מתן השירותים, במלואם או מקצתם. למען הסר ספק, לא תהיה לך והנך מוותר מראש, ככל שתהיה לך, על טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר עם שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בעת ביצוען.

  5. הגבלת אחריות
  5.1. האתרים מועמדים לרשותך כפי שהם ("as is") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, אמריקן אקספרס אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). אמריקן אקספרס אינה מבטיחה שהאתרים יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהאתרים או השרתים עליהם הם מצויים נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. אמריקן אקספרס אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתרים ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתרים ו/או כל חלק מהם.
  5.2. ככל שמתיר זאת הדין ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה אמריקן אקספרס ו/או יתר החברות בקבוצת ישראכרט והגורמים הקשורים אליהן לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע ו/או של כל דבר אחר; פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשימושך באתרים ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק מהם ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי אמריקן אקספרס והכל בכפוף לכך שעלות הנזק אינה בשליטתה של אמריקן אקספרס אשר עשתה מאמץ סביר למנעה.

  6. שיפוי במקרה שייגרם לאמריקן אקספרס ו/או יתר החברות בקבוצת ישראכרט והגורמים הקשורים אליהן נזק, הפסד ו/או הוצאה כלשהי, לרבות בשל דרישת או תביעת צד ג', בקשר עם שימוש שלך ו/או של כל מורשה ו/או שלוח מטעמך באתרים שלא על פי תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין, אמריקן אקספרס תהא זכאית לשיפוי ו/או לפיצוי מיד עם דרישתה הראשונה, במלוא סכומי כל נזק, הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לה כאמור (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית).

  7. תוכן של צדדים שלישיים
  7.1. חלק מהתוכן, החומרים והשירותים הזמינים באתרים עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים (לדוגמא, פרסומים בקשר עם והטבות של עסקים שונים וכדומה). כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים באתרים מטעם צדדים שלישיים כולל, בין היתר, טקסטים, תמונות ציורים וקטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם בלבד ואינם בהכרח מייצגים את עמדות אמריקן אקספרס ו/או מי מבין החברות האחרות בקבוצת ישראכרט או הסכמתה לתוכנם.
  7.2. ככל שהאתרים מכילים קישורים (לינקים) לשירותים ומשאבים חיצוניים, אמריקן אקספרס אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. אמריקן אקספרס אינה מתחייבת כי כל הקישורים המצויים יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. במידה שיש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, או כל קישור המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. קישורים כאמור עומדים לרשותך באתרים רק לנוחיותך ואין אמריקן אקספרס אחראית לקישורים ו/או תוכן כאמור. במידה שתעזוב את האתרים על-ידי הקשה על קישור ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם אמריקן אקספרס, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות קישורים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי אמריקן אקספרס ואמריקן אקספרס לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. אמריקן אקספרס אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. ככל שאתה מופנה לאתרים ולתכנים של צד ג' בקישור, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ותכנים כאמור ותוודא כי האתר מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.
  7.3. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי כל חומר פרסומי שמועלה לאתרים הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות אמריקן אקספרס. אמריקן אקספרס אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ מצד ישראכרט לרכישת השירותים ו/או ההטבות המפורסמים.

  8. פרסום באתרים על ידי משתמשים במסגרת חלק מהאתרים אמריקן אקספרס מאפשרת למשתמשים לפרסם תכנים שמקורם במשתמשי האתרים, לרבות תגובות, פוסטים, תמונות וכו' ("פרסום תכני משתמשים"). תכנים אלה מתפרסים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת דף ה-Facebook של אמריקן אקספרס. על מנת למנוע ניצול לרעה של אפשרות הפרסום כאמור אמריקן אקספרס רשאית לבדוק את התכנים הללו לפני ו/או לאחר פרסומם, אך היא אינה נוטלת בזאת שום אחריות בקשר לפרסומן, דיוקם ו/או נכונותם. בעת פרסום מידע כאמור חלה עליך אחריות מלאה ובלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, עליך להקפיד שהוא לא יהיה פוגעני, שקרי, מטעה, מסולף, כולל דברי נאצה, מפר זכויות של כל אדם, לרבות זכויות קניין רוחני, בגדר לשון הרע, פוגע בפרטיות, טורדני, כולל וירוסים או כל שיבוש אחר, בכל אופן שהוא. אמריקן אקספרס תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לסרב לפרסם ו/או למחוק כל תוכן שנמסר לפרסום כאמור באתרים וכן למנוע ממך לשוב ולפרסם באתרים. הנך מסכים בזאת להסרת כל תוכן או מידע שפורסם על ידך כאמור ומוותר על כל טענה שתהיה לך בהקשר זה.

  9. מדיניות הגנת הפרטיות האחודה של קבוצת ישראכרט והצגת מידע שיווקי
  9.1 מדיניות הגנת הפרטיות האחודה של קבוצת ישראכרט בקשר עם שימוש באתרים זמינה ("מדיניות הפרטיות") לעיונך בקישור הבא: https://www.americanexpress.co.il/privacy/ ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
  9.2. יתכן ובעת גלישתך באתרים, אמריקן אקספרס תציג לך בעמודים השונים מוצרים פיננסיים ותכנים שיווקיים המותאמים לך באופן אישי. באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות של אמריקן אקספרס בכל עת ולבקש שלא יוצג לך מידע שכזה באתרים.

  10. שימוש בשירות ההתראות באפליקציה כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך, אמריקן אקספרס עשויה לשלוח אליך התראות שונות למכשירך. באפשרותך להסיר את שירות ההתראות בתפריט ההגדרות באפליקציה או באמצעות ביטול שירותי ההתראות במערכת ההפעלה במכשירך.

  11. חסימה מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, אמריקן אקספרס שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצורך הגנה על עצמה ו/או על יתר החברות הנמנות על קבוצת ישראכרט, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתרים ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בהם שימוש ו/או בכל חלק מהם, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.

  12. הדין החל וסמכות שיפוט
  12.1. על המידע, התכנים והשירותים המצויים באתרים והשימוש בהם ו/או כל הנובע בהם חלים דיני מדינת ישראל בלבד.
  12.2. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות.

  13. שינויים בתנאי השימוש תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אמריקן אקספרס. במידת האפשר תינתן הודעה על שינויים מהותיים. המשך שימוש באתרים לאחר שינוי תנאי השימוש יהווה הסכמה מצדך לשינוי. לאור האמור, מומלץ לעיין מעת לעת בתנאי השימוש כפי שהם מתפרסמים באתרים, על מנת לעמוד על השינויים שחל בהם.

  14. כללי
  14.1. המילים "תכנים" ו/או "מידע", כוללות בין היתר, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים.
  14.2. מובהר כי מידע שיתקבל אמריקן אקספרס באמצעות שירותי האינטרנט והאתרים, יהיה מעודכן בהתאם לרישומי אמריקן אקספרס. בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל באתרים לבין רישומי אמריקן אקספרס, יגברו רישומי אמריקן אקספרס.
  14.3. במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.
  14.4. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויות ישראכרט לפי תנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.
  14.5. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין אמריקן אקספרס ו/או לבין מי מהחברות הנמנות לקבוצת ישראכרט, אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.
  14.6. אמריקן אקספרס ו/או מי מטעמה רשאים להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף אחר במקומם וזאת, מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמתך או להודיע לך על כך.

  15.  שימוש בשירות ההתראות באפליקציה אם אתה משתמש ביישומונים של ישראכרט ואמריקן אקספרס ("היישומון"):
  15.1. כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך, ישראכרט ואמריקן אקספרס עשויות לשלוח אליך התראות למכשירך. באפשרותך לחסום את שירות ההתראות בתפריט ההגדרות ביישומון או באמצעות ביטול שירותי ההתראות במערכת ההפעלה במכשירך.
  15.2. כמו כן, באמצעות היישומון ישלח אליך מדי פעם מידע בדבר יישומים או שירותים אותם ישראכרט ואמריקן אקספרס מציעות ללקוחותיה וכן הודעות שיווקיות. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע.
  15.3. יתכן והודעות שיווקיות תישלחנה אליך גם בהקשר למיקום הגאוגרפי בו מצוי מכשירך, וזאת בהתאם להגדרות השימוש שעדכנת בעת התקנת היישומון. תוכל לבטל את קבלת ההודעות מסוג זה בכל עת, וזאת על ידי שינוי ההגדרות ביישומון או במכשירך.


  תנאי שימוש לשירות AmexVU / CallVU הסכם רישיון למשתמש קצה (בטא) לאפליקציית IDA (Interactive Display Agent)

  1. חשוב – קרא בעיון:
  1.1. הסכם רשיון משתמש קצה זה (להלן: "הסכם הרשיון") מהווה הסכם משפטי בין CallVU בע"מ (להלן: "CallVU") ומשתמש שירות אפליקציית ה-IDA (לדוגמא לאייפון, לאנדרואיד וכו') הניתן על ידי CallVU (להלן: "השירותים"). השירותים עשויים לכלול, בין היתר, כל פונקציית תקשורת אשר CallVU מבצעת עבורך, כמו גם הצעתו של כל תוכן ללקוח הנלווה לשירותים. כל תכונה חדשה המגבירה או מחזקת את השירותים הנוכחיים מהווה גם היא "שירותים" ותהיה כפופה להסכם רישיון זה. אנא קרא אותו בעיון.
  1.2. עם השימוש בשירות, הנך מסכים במפורש להיות מחויב בהסכם רישיון זה ובתיקונים עתידיים ותוספות כפי שיפורסמו מעת לעת ב-http://www.callvu.com . הנך אחראי לעיון בכל תיקון ותוספת כאמור ולהכרתם.
  1.3. פטור מאחריות בטא. אנא שים לב כי השירותים עדיין נמצאים בשלב בטא, ועשויים לפיכך להכיל באגים ופגמים. אנו מציעים לך להגן על נתונים ותכנים חשובים, לנהוג בזהירות ולא להסתמך בכל דרך שהיא על התפקוד ו/או הביצוע ו/או הזמינות התקינים של השירותים.
  2. אישור זכותך להשתמש בשירותים
  2.1. עם כניסתך להסכם רישיון זה, הנך מאשר במפורש שאתה רשאי מבחינה חוקית ושהנך בגיל החוקי להתקשרות בהסכם זה, שקראת והבנת את תנאיו במלואם, ושאישרת כי שימושך בשירותים אלה מותר על פי חוקי מדינתך. CallVU לא תהא אחראית אם השימוש בשירותים אינו תואם את החוקים במדינתך.
  2.2. הנך גם מציג ומתחייב כי כל מידע שתספק לנו בקשר עם השימוש בשירותים על ידך, הינו מדויק.
  3. שירותי CallVU – הענקת זכויות; זכות לביצוע שינויים ולהפסקה.
  3.1. בכפוף להסכם הרישיון, ניתנת לך בזאת זכות לא בלעדית שאינה ניתנת להעברה להשתמש בשירותים, לשימושך הפנימי העצמי, עד למוקדם מביניהם:
  (i) ביטול הסכם רישיון זה או פקיעתו או ביטול גישתך לשירותים.
  (ii) הפסקת מתן השירותים על ידי CallVU
  3.2. למעט הזכויות בהן ניתן לך באופן מפורש רישיון על פי הסכם זה, לא מועברים או מוענקים לך כל זכות או עניין אחר שהם בשירותים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אינך רשאי:
  (i) להשתמש בשירותים למטרות השונות מאלה המפורטות בהסכם זה במפורש.
  (ii) ככל שהדבר מותר על פי החוק החל, לבצע הנדוס לאחור או דה-קומפילציה, העתקה, הפצה, שינוי או עדכון של השירותים, או יצירת עבודות נגזרות שלהם
  (iii) להעניק רישיון משנה, להפיץ או להציע מחדש את השירותים או כל חלק מהם.
  (iv) לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהוא בשירותים.
  3.3. הנך מכיר בכך ומסכים כי לCallVU- יש את הזכות, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה אליך:
  (i) לסיים ו/או להפסיק (באופן זמני או קבוע) חלקים מהשירותים או את כולם. עם סיום השירותים, זכותך להשתמש בשירותים תחדל באופן מידי. כל הוראות הסכם הרישיון אשר על פי טבען עליהן להיוותר בתוקף לאחר סיום, יוותרו בתוקף לאחר הסיום.
  (ii) לתכנן מחדש או לשנות את הארגון, המבנה, המפרט, "המראה והתחושה" (look and feel), הניווט, התכונות ואלמנטים אחרים של שירותים ו/או כל חלק מהם.
  3.4. לאור אופי השירותים, העובדה כי הם מצויים בשלב בטא, ולאור זכותה של CallVU להפסיק את השירותים כולם או חלקם, עליך לנקוט בכל מאמץ כדי להגן על המידע שלך בכל עת. CallVU אינה נושאת באחריות לאבדן מידע. על כל המידע והתוכן שלך להיות מגובים בכל עת.
  4. שימוש בשירותים
  4.1. כתנאי לשימוש, הנך מסכים שלא להשתמש בשירותים לכל מטרה שהיא בלתי-חוקית או אסורה על פי הסכם רישיון זה או לכל מטרה אחרת שסביר שCallVU- לא התכוונה אליה. לדוגמא, אך לא רק, הנך מסכים שלא להשתמש בשירותים.
  4.1.1. לכל מטרה בלתי חוקית, פולשנית, מפרה, משמיצה או שיש בה כדי לרמות.
  4.1.2. כדי לשלוח דוא"ל מסחרי שלא הוזמן למקבץ כתובות (bulk mail) (להלן: "דואר זבל") מכל סוג שהוא, ללא קשר לתוכן או אופי הודעה כאמור
  4.1.3. כדי לנסות להתחזות למשתמש אחר או אדם אחר.
  4.1.4. כדי לשלוח בכוונה כל קוד או קובץ מצורף מזיק שהוא באמצעות השירותים; להפריע, לשנות, לפגוע או לעקוף את השימוש בשירותים או בכל היבט אחר שלהם על ידי משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.
  4.1.5. להשתמש בשירותים באופן שיש לו השפעה הרסנית על CallVU, לקוחותיה, משתמשיה או השירותים, כפי שיוגדר על ידי CallVU על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  4.1.6. כדי להשתמש או לנסות להשתמש בשירותים תוך הפרת הסכם רישיון זה.
  4.1.7. כדי לשלוח הודעות או קבצים שיש בהם משום הטרדה, תועבה, גזענות, זדון, פגיעה, לשון הרע, אי חוקיות או הטעיה.
  4.1.8. כדי להפריע לשימוש בשירותים על ידי משתמשים אחרים.
  4.1.9. כדי לשנות, לפגוע או לעקוף כל היבט של השירותים.
  4.1.10. כדי לבחון או לבצע הנדסה לאחור לאיזה מן השירותים כדי למצוא מגבלות או נקודות תורפה.
  4.2. הנך מכיר באחריותך לשימושך בשירותים ומסכים לה.
  4.3.הנך אחראי באופן מלא לשליטה במכשיר/ים שלך עליהם מסופקים השירותים, ו/או לגישה אליהם, ולכל מידע ו/או תוכן הזמינים דרכם, והנך מסכים לנקוט בכל אמצעי זהירות סביר כדי להגן בפני גישה בלתי רצויה אליהם CallVU לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי שהוא בגין אי הצלחתך למנוע גישה בלתי מורשית למכשיר, לתוכן ולמידע שלך.
  5. דיוק ושמירת מידע; ציות לחוקים
  5.1. הנך מסכים כי כל מידע רישום שתמסור ל-CallVU יהיה תמיד מדויק, נכון ומעודכן.
  5.2. הנך מסכים להשתמש בשירותים רק למטרות המותרות על פי (א) הסכם הרישיון (ב) כל חוק (או) תקנה החלים בתחומי השיפוט הרלוונטיים.
  5.3. הנך מכיר בכך ש - , CallVU רשאית לשמור מידע ונתונים מסוימים ביחס לרישומים ולהיסטוריה של פעולותיך, תוכן וכו'.
  6. זכות להפסקה, מניעת גישה או הגבלתה.
  6.1. CallVU שומרת את הזכות להגביל את גישתך לאיזה מהשירותים או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, כולל, אך לא רק, עקב קשיים טכניים או הפרה של הסכם רישיון זה.
  6.2. הנך מכיר בכך ש-CallVU רשאית להפסיק (באופן קבוע או זמני) את אספקת השירותים (או כל תכונה בתוך השירותים) לך או למשתמשים באופן כללי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של CallVU, ללא הודעה מוקדמת אליך והנך מסכים לכך. הנך רשאי להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. אינך צריך להודיע ל CallVU באופן ספציפי כאשר הנך מפסיק להשתמש בשירותים.
  7. תקשורת
  7.1. הודעות אליך ימוענו על פי המידע להתקשרות או מידע אחר אשר ימסרו על ידך בעת תהליך רישום החשבון, אלא אם הודעת ל-CallVU על שינוי כלשהוא.
  7.2. הנך מסכים כי CallVU תחלוק את המידע הקשור לשימושך בשירותים, עם צדדים קשורים אליה, קבלנים או נציגים למטרת תמיכה בשימושך בשירותים וכדי להציע לך או לספק לך שירותים נלווים אחרים מCallVU- או מצדדים הקשורים אליה.
  8. שיפוי הנך מסכים להגן, לשפות ולפטור את CallVU או מי מטעמה, כולל, אך לא רק, כל בעליה, מנהליה, נושאי המשרה בה ועובדיה, בגין כל הפסד, הוצאה, עלות, תביעה, נזק (כולל שכ"ט עורך דין ושכ"ט מומחים סבירים וכן הוצאות התדיינות סבירות אחרות) הנובעות מכל תביעה או דרישה אשר תעשה על ידי צד שלישי עקב שימושך בשירותים, הפרה על ידך של הסכם הרשיון, או הפרה על ידך, או כל צד שלישי המשתמש בחשבונך, של קניין רוחני או זכות אחרת כלשהם של כל אדם או גוף.
  9. פטור מאחריות וחבויות השירותים והפלטפורמה מסופקים על בסיס AS- IS ("כפי שהם") וכפי שיהיו זמינים and as available) ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או מכללא, כולל, אך לא רק, אחריות למסחריות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה. אף אחד מבין הסכם הרשיון, טופס ההזמנה של CallVU או כל מסמך אחר הנמסרים על פיהם, נועדו כדי לתת במפורש או במשתמע, אחריות שהשירותים יהיו ללא הפרעה, במועד, ללא וירוסים או ללא טעויות. הנך מכיר בכך שכל הסיכון באשר לאיכות השירותים ולביצועיהם הינו עליך. במידה ויסתבר כי השירותים אינם מספקים באופן כלשהוא, אתה ולא CallVU תישא בכל העלות של כל הוצאה או נזק אשר ייגרמו לך. CallVU אינה מבטיחה שיהיה לך שימוש ללא הפרעה או ללא טעויות בשירותים, שמידע כלשהוא הנשלח על ידך או אליך יועבר באופן מאובטח או ללא תקלות או בתוך תקופת זמן סבירה או מוגדרת, או שהשירותים ימנעו התרחשויות אשר הם תוכננו למנוע. הנך מכיר בכך כי הסיכון בגין כל נתונים או מידע שהורדת או השגת באופן אחר, קיבלת או מסרת באמצעות השירותים הינו עליך בלבד, ושל-CallVU לא תהא חבות או אחריות לכל נזק או פגיעה בך או ברכושך (כולל כל נתון, תוכן, מכשיר או אמצעי אחסון, תנאי התקשרות עם צדדים שלישיים, הטעיה ואי הבנה). CallVU לא תהיה אחראית בשום מקרה כלפיך או כלפי כל אחד אחר בגין כל החלטה או פעולה אשר נעשו על ידך בקשר עם השימוש בשירותים המסופקים על ידי CallVU. CallVU אינה טוענת כי תוכל להסתמך על שירותיה. איכות השירותים נתונה לשיפוטך בלבד. CallVU לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל אחד אחר בגין כל נזק אשר ייגרם עקב שימושך בשירותים. כל עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר יתקבלו על ידך מאת CallVU, עובדיה או דרך השירותים או מהם, לא יצרו כל אחריות אשר לא הוצהרה מפורשות בהסכם רישיון זה. CallVU אינה אחראית לתוכן או למידע הנשלחים דרך שירותי CallVU. הודעות או צרופות כאלה עלולים להכיל חומר לא חוקי ו/או מזיק אשר עלול להזיק למכשירך.
  10. הגבלת אחריות בשום מקרה CallVU לא תישא באחריות או בחבות כלפיך או כלפי כל גוף אחר, אף אם נמסר לה על האפשרות לנזק כאמור, לכל נזקים ישירים, בני פיצוי, עקיפים, כרוכים, תוצאתיים, מיוחדים, לדוגמא או עונשיים הנובעים משימושך בשירותים או קשורים אליו בכל דרך שהיא, או עקב הסתמכות על איזה מהשירותים או בקשר לאיזהשהם טעויות, אי דיוקים, השמטות, פגמים, הפרות אבטחה או כל ליקוי אחר בביצוע על ידי CallVU. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ל-CallVU לא תהא כל אחריות שהיא כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין הדיוק, הבטיחות, הדיוק בזמנים, השלמות או הזמינות הנמשכת של השירותים או כל חלק מהם, כולל שימוש לצורך תקשורת דחופה, קריטית או בעת חירום, או לגישה לא ראויה או בלתי מורשית או להפרעה לאיזו התקשרות או מידע פרטי. הפטור האמור לעיל יחול בנסיבות הכוללות, גם אך לא רק, את אי יכולתך להשתמש בשירותים כולם או חלקם. הנך מסכים שהנך אחראי באופן בלעדי להגנה המספקת על המידע והמכשירים אשר נעשה בהם שימוש עם איזה מהשירותים ולגיבויים. ההגבלות בסעיף זה הנן כוללות והדוגמאות המוצגות אינן ממצות. ההגבלות בסעיף זה הינן נפרדות ובלתי תלויות בכל הגבלה אחרת בהסכם זה ולא ייפגעו אם הגבלה או סעד אחרים כאלה ייפגעו. תחומי שיפוט מסויימים אינם מרשים את ההחרגה או ההגבלה של נזקים כרוכים או תוצאתיים, כך שייתכן שההחרגות או ההגבלות לעיל אינן חלות עליך.
  11. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים CallVU עשויה לספק קישורי היפרטקסט לאתרי אינטרנט אחרים המוחזקים על ידי צדדים שלישיים או עשויה לספק תוכן של צד שלישי על אתר האינטרנט שלה באמצעות חלוקה למסגרות (framing) או בשיטות אחרות. העובדה ש-CallVU מספקת קישור לאתר אינטרנט של צד שלישי, אין משמעותה כי אנו מאמצים, נותנים רשות או מעניקים חסות לאתר אינטרנט כאמור. הקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ניתנים לצורך נוחותך וידיעתך בלבד. התוכן בכל אתר אינטרנט מקושר שהוא אינו בשליטתה של CallVU ו-CallVU אינה אחראית לתוכן אתרי אינטרנט מקושרים, כולל כל קישורים נוספים הכלולים באתר אינטרנט של צד שלישי. אם אתה מחליט להיכנס לאיזה מאתרי האינטרנט של צד שלישי המקושרים לאתר אינטרנט זה, הנך לוקח את הסיכון לכך על עצמך בלבד. עליך לנקוט באמצעים להבטיח שאתר האינטרנט של צד שלישי אליו הם מקשרים אינו מכיל וירוסי מחשבים ופריטים אחרים בעלי אופי הרסני.
  12. בעלות הסכם רישיון זה מעניק לך רישיון מוגבל לשימוש בשירותים. CallVU שומרת לעצמה כל זכות, בעלות וקניין, כולל, אך לא רק, כל סימן מסחרי, שם מסחרי, זכויות יוצרים, פטנט וכל קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות בהם.
  13. המחאה CallVU רשאית להמחות הסכם רישיון זה מבלי להודיע לך וללא הסכמתך. אתה, עם זאת, אינך רשאי להמחות הסכם רישיון זה או כל זכות על פיו.
  14. הדין החל על הסכם הרישיון והיחסים בינך לביןCallVU כפופים לדיני מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין שבהם. כל מחלוקת או תביעה הנובעים מהסכם רישיון זה או בקשר אליו יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.
  15. שונות אין כל שליחות, שותפות, מיזם משותף או העסקה נוצרים כתוצאה מהסכם רישיון זה ואין לך כל סמכות מסוג כלשהוא לחייב את CallVU בכל דרך שהיא. אי אכיפה של זכות כלשהיא הניתנת בהסכם זה באופן כלשהוא על ידי איזה מן הצדדים, לא תחשב כויתור על זכויות אחרות כלשהן על פי הסכם זה. CallVU לא תחוב בגין אי ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה, מקום בו אי ביצוע כזה נובע מכל סיבה שהינה מעבר לשליטתה הסבירה של CallVU, כולל, אך לא רק, כשל או ירידת איכות (degradation) מכניים, אלקטרונים או תקשורתיים (כולל הפרעת "רעש בקו"). אם הוראה כלשהיא מהוראות הסכם הרישיון תמצא כבלתי אכיפה או בלתי תקפה, הוראה זו תבוטל או תוגבל עד להיקף המינימלי הנדרש כדי שהסכם הרישיון, מלבד זאת, ייוותר תקף במלואו ובר אכיפה.