שירות ותמיכה

שדות חובה מסומנים ב- 

עליך לסמן האם יש ברשותך כרטיס אמריקן אקספרס


תנאים לקבלת שירות בערוצי שירות – בנקאות בתקשורת:

א. "החברה" - פועלים אקספרס בע"מ
ב. "ערוץ תקשורת" - פקסימיליה ו/או טלפון (לרבות סלולארי) ו/או מערכת מענה קולי ממוחשב ו/או דואר אלקטרוני ו/או אינטרנט ו/או כל ערוץ תקשורת אחר עליו תודיע החברה מעת לעת.
ג. "השירותים" – קבלת מידע (לקריאה בלבד) ו/או ביצוע פעולות ו/או בקשות לאשראי מכל הסוגים מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה בנקאית נוספת ו/או כל שירות נוסף עליו תודיע החברה בעת לעת
2. לצורך קבלת שירותים באינטרנט הרינו מאשרים כי הננו הבעלים של המערכת המותקנת אצלנו וכן בשרותנו תוכנה המאפשרת לנו להתקשר לאינטרנט.
3. ביצוע השירותים בערוצי תקשורת השונים ייעשו על ידי בהתאם להוראות והנחיות חברה כפי שתודיע עליהם מעת לעת.
4. יתכן והחברה תאפשר לנו בעתיד גם שירותים נוספים ואנו מסכימים כי אם נבקש להצטרף לשירותים אלו יחולו עלינו התנאים הכלליים המפורטים בהסכם זה.
5. לצורך השימוש בשירותים ו/או חלקם ייקבע לי על ידי החברה שם משתמש וסיסמא ו/או קוד סודי ייחודי ראשוני (להלן "אמצעי זיהוי") הכל בהתאם ובכפוף להוראות חברה. מובהר כי עם כניסתי לראשונה למערכות התקשורת לצורך שימוש בשירותים אדרש לשנות את הקוד הסודי הראשוני ואני מתחייב לפעול כאמור.
6. אני מתחייב לנקוט כל האמצעים לשמירת אמצעי הזיהוי בסודיות ולהודיע לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בו. בהקשר זה אני פוטר את החברה מאחריות ואני אהיה אחראי לכל נזק שיגרם לי ו/או לאחרים, עקב שימוש באמצעי הזיהוי על ידי מי שאינו מורשה לכך וכן אני מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם חברה והנובע ממחדל שלי לשמור את אמצעי הזיהוי בסודיות בהתאם להתחייבותי זו.
7. אני מתחייב ומסכים בזה שבכל מקרה שבו החברה תענה לבקשה, פקודה או הוראה כלשהי שלי לביצוע השירותים בערוצי התקשורת השונים יחול האמור להלן:
א. החברה תיתן את השירותים המבוקשים על ידי בהתאם לשיקול דעתה ולאחר שתודיע לי מה הם השירותים שניתן לספק לי.
ב. עדכניות המידע שיינתן במסגרת השירותים תהיה בהתאם לעדכניות המידע בחברה באותה עת.
ג. מתן הוראות לחברה וקבלת השירותים תיעשה בכפוף להיתרים ולהוראות בנק ישראל הקיימים וכפי שיעודכנו מעת לעת.
ד. החברה נוקטת בהליכי שמירה על הפעולות המבוצעות על יד בהתאם לדין.
8. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לי במישרין או בעקיפין כתוצאה מהגורמים הבאים, במתן השירות ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה והחברה עשתה מאמץ סביר למניעתם.
א. הפסקת שירותי מידע.
ב. שיבוש בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מתקלות אחרות שאינן כאמור לעיל בשליטת החברה ובתנאי שהחברה עשתה מאמץ סביר למניעתם.
ג. תקלות בערוצי התקשורת הנ"ל.
ד. שיבושים בנתוני מידע כללי.
ה. גורמים שמקורם בכוח עליון.
9.
א. ההוראות שיינתנו על ידי במסגרת השירותים, יחייבו אותי לכל דבר ועניין והחברה תהיה פטורה מכל אחריות כלפי נזק שיגרם לי עקב כל שגיאה שלי.
ב. כל רישום שיתקבל באמצאות ערוצי התקשורת ו/או כל רישום אחר אצלכם עקב בקשה או פניה שלי או בקשה במתן שירות שהתקבלה באמצעות ערוצי התקשורת, ישמשו כהוכחה לכאורה לכל האמור בהם ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כהוכחה הן לכך שאני פניתי אליכם כמצוין ברישומים והן חן לתוכן האמור באותה בקשה, פניה והשרות שניתן לי ומועדיו.
10.
א. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כשלהם העלולים להיגרם לי במישרין או בעקיפין כתוצאה משיבוש במידע, בנתונים בהעברת או בקליטת הוראות ביצוע שלי ו/או כתוצאה מתקלות אחרות הוראות ובתנאי שאינם בשליטתה ועשתה מאמץ סביר למניעתם.
ב. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לי, במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעולה כלשהי של החברה בהתאם לשירות שהתבקש על ידי.
ג. החברה מודיעה כי למרות שהיא נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת המערכות וערוצי התקשורת קיים סיכון של חדירה למאגרי מידע שבהם מצוי המידע אודותיי ו/או אודות חשבונותיי, לרבות ביצוע פעולות שונות ללא הסכמת הלקוח ו/או על ידי מי שלא הורשה על ידן. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הצדדים על פי דין.
11. הבעלות בתוכנה ובכל זכויות הקניין הרוחני (זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים וכיו"ב) של שירותי החברה בערוצי תקשורת השונים שייכים לחברה ו/או לצד שלישי שפיתח אותם עבורה או מסר לה שימוש בהם. לפיכך ובלי לגרוע מהאמור לעל אני מתחייב:
א. שלא להפר את הזכויות החברה ו/או צד שלישי כאמור לעיל בכל תוכנה שתימסר לי על ידי החברה לרבות בדרך של הורדה בתקשורת ולמנוע הפרה כאמור על ידי לקוחותיי, עובדיי, סוכניי וכל הבאים מכוחי. התחייבותי על פי סעיף זה אינה מוגבלת בזמן.
ב. לא להעתיק או לאפשר לאחר להעתיק את התוכנה, את הסימנים המסחריים המופיעים בתקשורת של החברה וכל קניין רוחני שיש בתוכנה.
ג. בעת ביצוע השירותים ו/או מתן ההוראות לא לנסות להיכנס לאחרים ו/או חשבונות ו/או קווי טלפון אחרים שאינם נוגעים באופן ישי אלי.
ד. לא להשתמש במערכת ובתוכנה לאחר סיום ההתקשרות בינינו.
ה. להחליף את התוכנה ו/או אמצעי האבטחה ו/או אמצעי הזיהוי עלפי הנחיות החברה ודרישותיה גם אם החלפה כאמור תהיה כרוכה בעלות כספית. במקרה אחרון זה, תהיה לי אפשרות לבחור אם ברצוני לשלם ולהמשיך לקבל את השירות אם לא.
12. לחברה שמורה הזכות לגבות דמי שימוש ו/או הפעלה ו/או עמלות בגין השירותים ו/או חלק מהם וזאת בהודעה מראש ובכתב של 30 יום.
13. אני מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להקליט את ההוראות הטלפוניות שניתנו על ידי.
14. החברה רשאית לשנות תנאים שבהסכם זה ו/או את השירות, ו/או את היקף השירות להקטינו ו/או להפסיקו בהודעה בכתב שתינתן לפחות 14 יום לפני כניסת השינוי לתוקפו, למעט במקרים חריגים לצורך הגנה על החברה ו/או עליי בהם תהיה רשאית לעשות זאת לאלתר.
15. אהיה רשאי להפסיק את קבלת השירות בכל עת בהודעה של 14 יום מראש ובכתב.
16. הח"מ מאשר בזאת כי המידע הנמסר על-ידיו ואודותיו נמסר כדי לאפשר לחברה לשקול מעת לעת את הכללת הח"מ בהסדר ולאפשר לחברה לערוך עימו בירורים שונים ולהציע לח"מ אפשרויות חדשות הקשורות להסדר. מסירת המידע אינה חובה על פי דין ונעשית על יד הח"מ מרצונו. כן מאשר הח"מ כי המידע יוחזק במאגרי מידע של החברה, ממוכנים או אחרים ויהיה בר גישה לאלו שיעסקו עבור החברה בהפעלת ההסדר.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

ישנן שגיאות במילוי הטופס

שלח

אישור שליחה

הבקשה נשלחה בהצלחה

פנייתך התקבלה, מענה יינתן תוך 3 ימי עסקים

אישור

אישור

תקלה במערכת

לא ניתן להשלים את הפעולה, חזור שוב על הפעולה בעוד 5 דקות

חזור
  • נושא פנייה
  • שעות פעילות מוקד
  • טלפון
  אובדן / גניבת כרטיס/קושי בשימוש בכרטיס
אובדן / גניבת כרטיס
24/7- למעט יום כיפור. 03-6364400
סיוע חירום בשימוש בכרטיס בחו"ל
24/7- למעט יום כיפור. 972-3-6364445+ Services24/7@amexil.co.il
שירות לקוחות בנושא ברורים כספיים והטבות
ימים א'-ה'
9:00-16:00
ערבי חג וחוה"מ
9:00-12:00
2639*
שירות לקוחות למחזיקי כרטיסי פרימיום
שירות קונסיירז' לנוסעים לחו"ל - Global Assist
הזמנת כרטיס חדש
בימים: א'-ה'
9:00-16:00
2639*
הזמנת כרטיס לעסקים קטנים
בימים: א'-ה'
9:00-15:00
08-6995117
הלוואת אקספרס - עד 30,000 ש"ח
הפעלת ביטוח נסיעות לחו"ל
בימים: א'-ה'
8:00-20:00
יום ו': 08:00-13:00
03-6381919
טל' חירום: 03-9191155
תמיכה טכנית באתר / אפליקציה
בימים: א'-ה'
9:00-16:00
03-6364292
שירות עיסקה בטוחה ברשת
24/7- למעט יום כיפור. 03-6364488
קבלת קהל
ימים א'-ה'
8:00-16:00
ערבי חג 8:00-12:00
חוה"מ 8:00-13:00
ערב כיפור- סגור 

המסגר 40, תל אביב
2639*

 

חזרה למעלה