הודעות על עידכונים

הודעה על שינויים בשיעורי ריבית

הפסקת שירות "תשלום שכד דירה"

עדכון בנושא שינוי שם חברה

עדכונים בתוכנית ההטבות בנושא פקיעת נקודות

עידכונים ושיפורים בתוכנית ההטבות למחזיקי כרטיס זהב, ביזנס, ירוק וקרדיט