הודעות על עידכונים

הודעה בדבר הפסקת פעילות-חברת אלאיטליה

הפסקת שירות "תשלום שכד דירה"

עדכון בנושא שינוי שם חברה

עדכונים בתוכנית ההטבות בנושא פקיעת נקודות

עידכונים ושיפורים בתוכנית ההטבות למחזיקי כרטיס זהב, ביזנס, ירוק וקרדיט