תקנון Cash Back

  תקנון Cash Back(החזר כספי) למחזיקי אמריקן אקספרס BLUE בתוקף החל מ 1.8.2012

  1. השימושים בגינם יקבל המחזיק Cash Back :
  Cash Back 1.1 הינו החזר כספי הניתן בגין רכישות של שירותים ו/או מוצרים באמצעות כרטיס
        אמריקן אקספרס BLUE להלן: “הכרטיס”.
  1.2 ה- Cash Back בגין השימוש בכרטיס, יינתן ללקוח המחזיק בכרטיס BLUE פעיל ותקין
        בלבד, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
  1.3 אם הלקוח מחזיק ביותר מכרטיס BLUE אחד, תנאי ה- Cash Back יחושבו ויחולו לפי כל
        כרטיס בנפרד.
  1.4 ה- Cash Back בגין שימושים בכרטיס יבוצע אחת לשנה בחודש חידוש הכרטיס, באמצעות
        זיכוי שיינתן בהודעת החיוב החודשית של אותו חודש.
  1.5 היה והכרטיס יבוטל מכל סיבה שהיא ולא הונפק כרטיס חדש תחתיו, חישוב ה- Cash Back
        ייעשה באופן יחסי עד למועד ביטול הכרטיס, והזיכוי יינתן בהודעת החיוב החודשית הסמוכה
        לאחר ביטול הכרטיס.
  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חישוב ה Cash Back כאמור, ייעשה רק בגין עסקאות שנקלטו במחשבי פרימיום אקספרס עד למועד החיוב החודשי הקרוב שלאחר ביטול הכרטיס.
  1.6. תנאי ההחזר הכספי:
  1.6.1. לקוחות אשר ישתמשו בכרטיסם (מחזורי חיוב)עד לסכום של 2,500 ₪ בממוצע בחודש
            או בסכום מצטבר הקטן או השווה ל 30,000- ש”ח בשנה, ייהנו מהחזר כספי בשיעור של
            0.5% מהשימושים שיבצעו בענפים הבאים בלבד: מסעדות, בתי קפה, הלבשה, והנעלה,
            על פי רשימת הענפים המלאה בסעיף 1.6.4 .
  1.6.2. לקוחות אשר ישתמשו בכרטיסם (מחזורי חיוב)מעל לסכום של 2,500 ₪ בממוצע בחודש
            או בסכום מצטבר הגדול מ 30,000- ש”ח בשנה ייהנו מהחזר בשיעור של:
  1.6.2.1 1% על השימושים שיבצעו בענפים הבאים בלבד: מסעדות, בתי קפה, הלבשה,
               והנעלה, על פי רשימת הענפים המלאה בסעיף 1.6.4 ובנוסף:
  1.6.2.2 0.25% על השימושים שיבצעו בענף המזון. על פי רשימת הענפים המלאה
              בסעיף 1.6.4 .

  מחזור קליטה

  ענפים

  % החזר

  עד 2,500 ₪ בממוצע  בחודש

  מסעדות ובתי קפה, הלבשה, הנעלה

  0.5%

   

  מזון

  0%

  מעל 2,500 ₪ בממוצע  בחודש

  מסעדות ובתי קפה, הלבשה, הנעלה

  1%

   

  מזון

  0.25%

  1.6.3 סכומי ריביות ו/או עמלות ו/או משיכות מזומנים בארץ לא יוכללו בחישוב הסכומים    
           האמורים.
  1.6.4 להלן רשימת הענפים המלאה שרכישות בהם מזכה בהחזר כספי: הלבשת ילדים ונוער,
           הלבשת גברים, הלבשת נשים, הלבשה כללית, בתי קפה, מסעדות, סופרמרקטים,
           הנעלה, מעדניות ובתי מאפה, פרוות, פירות וירקות, מדים ותלבושות, טבע, אופנת חוץ,
           מוצרי עור, מעדני בשר, מכולת ומינימרקטים, יינות, אביזרי אופנה, רשתות סופרמרקט,
           סופרמרקטים גדולים, סופרמרקטים קטנים, הלבשה תחתונה, מסעדות מזון מהיר ופאבים.
           הכללת בית עסק בענף מסוים וגריעתו ממנו הינו לפי שיקול דעתה של פרימיום אקספרס
           בע”מ.
  1.6.5 להלן פירוט בחינת העמידה ביעד השימושים החודשי בכרטיס לצורך קבלת ה- Cash
           Back בענפים המפורטים לעיל:
           - עסקה בתשלום אחד ← הסכום המלא אשר נקלט בעסקה.
           - תשלומי בית עסק ← תשלום תורן.
           - עסקאות קרדיט תשלומים ← תשלום תורן.
           - עסקאות קרדיט ← הסכום המלא אשר נקלט בעסקה.
  1.6.6 מובהר ומודגש בזאת, כי רכישות שבוצעו בחו"ל באמצעות הכרטיס יחשבו לצורך בחינת
           העמידה ביעדי מחזורי החיוב כמפורט בסעיפים 1.6.1 ו- 1.6.2 לעיל בלבד, אולם לא יינתן
           החזר כספי, בגין אותן עסקאות שייעשו בחו"ל באותם ענפים רלוונטיים.
  2. סכום מינימום להחזר שנתי:
  2.1 מחזיק כרטיס לא יקבל החזר שנתי הנמוך מ 30- ₪.
  2.2 לא ניתן להעביר החזר שנתי משנה אחת לשנה שלאחריה. מחזיק כרטיס שלא הגיע
        מינימום החזר של 30 ₪ לא יוכל להעביר את הסכום לשנה העוקבת כך שבשנה הבאה
        יצבור 30 ₪ )או יותר( כהחזר כספי מצטבר.
  3.  סכום החזר מקסימאלי שנתי ממנו ייהנה מחזיק כרטיס הינו 1,000 ₪ .
  4.  על הכרטיס יחולו בכל עת כל הוראות הסכם כרטיס החיוב עליו חתום המחזיק.
  5.  אין בתקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויות פרימיום אקספרס על פי ההסכמים בינה לבין
       הלקוח ובכלל זה על-פי הסכם כרטיס החיוב.

  * פרימיום אקספרס בע"מ רשאית לשנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה, הוראות ו/ או תנאים כלשהם בתקנון זה, וזאת בהודעה שתפרסם באתר ו/ או באמצעים אחרים.