{{$select.selected.shem_eretz_ivrit}} {{country.shem_eretz_ivrit}}
{{$select.selected.Value}} {{ddOptions.Value}}

תנאים לקבלת שירות בערוצי שירות – בנקאות בתקשורת:

אבקש לאפשר לי קבלת מידע וביצוע פעולות בכל הכרטיסים שהונפקו על ידי קבוצת ישראכרט בע”מ ו/או  פרימיום אקספרס בע”מ להלן “החברה”, בערוצי התקשורת ובהתאם לתנאים המפורטים להלן.
1.הגדרות
א.ערוץ תקשורת” - פקסימיליה ו/או טלפון )לרבות סלולארי( ו/או מערכת מענה קולי ממוחשב ו/או דואר אלקטרוני ו/או אינטרנט ו/או כל ערוץ תקשורת אחר עליו תודיע החברה מעת לעת.
ב.השירותים” - קבלת מידע ו/או ביצוע פעולות ו/או בקשות לאשראי מכל הסוגים מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה נוספת ו/או כל שירות נוסף עליו תודיע החברה מעת לעת
2.על שירותי בנקאות בתקשורת יחולו התנאים המפורטים בבקשה זו והתנאים המפורטים בהסכם כרטיס חיוב עליו אני חתום. במקרה של סתירה בין התנאים בבקשה זו לבין התנאים המפורטים בהסכם כרטיס חיוב - יגברו התנאים המפורטים בהסכם כרטיס חיוב.
3.ביצוע השירותים בערוצי התקשורת השונים ייעשו על ידי בהתאם להוראות והנחיות החברה כפי שתודיע עליהם מעת לעת.
4.יתכן והחברה תאפשר לנו בעתיד גם שירותים נוספים ואנו מסכימים כי אם נבקש להצטרף לשירותים אלו יחולו עלינו התנאים הכלליים המפורטים בהסכם זה.
5.לצורך קבלת שירותים באינטרנט הרינו מצהירים כי הננו הבעלים של המערכת המותקנת אצלנו וכן ברשותנו תוכנה המאפשרת לנו להתקשר לאינטרנט.
6.ידוע לנו כי לצורך השימוש בשירותים ו/או חלקם יתכן וייקבע לי על ידי החברה שם משתמש וסיסמא ו/או קוד סודי ייחודי ראשוני )להלן" אמצעי זיהוי" (הכל בהתאם ובכפוף להוראות החברה. כן ידוע כי עם כניסתי לראשונה למערכות התקשורת לצורך שימוש בשירותים אדרש לשנות את הקוד הסודי הראשוני ואני מתחייב לפעול כאמור.
7.אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת אמצעי הזיהוי בסודיות ולהודיע לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בו. בהקשר זה אני פוטר את החברה מאחריות ואני אהיה אחראי לכל נזק שיגרם לי ו/או לאחרים, עקב שימוש באמצעי הזיהוי על ידי מי שאינו מורשה לכך וכן אני מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם לחברה והנובע ממחדל שלי לשמור את אמצעי הזיהוי בסודיות בהתאם להתחייבותי זו.
8.אני מתחייב ומסכים בזה שבכל מקרה שבו החברה תענה לבקשה, פקודה או הוראה כלשהי שלי לביצוע השירותים בערוצי התקשורת השונים יחול האמור להלן:
א.החברה תיתן את השירותים המבוקשים על ידי בהתאם לשיקול דעתה ולאחר שתודיע לי מה הם השירותים שניתן לספק לי.
ב.עדכניות המידע שיינתן במסגרת השירותים תהיה בהתאם לעדכניות המידע בחברה באותה עת.
ג.מתן הוראות לחברה וקבלת השירותים תיעשה בכפוף להיתרים ולהוראות בנק ישראל הקיימים וכפי שיעודכנו מעת לעת.
ד.ידוע לי כי החברה נוקטת בהליכי שמירה על הפעולות המבוצעות על ידי ובהתאם לדין.
9.החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לי במישרין או בעקיפין כתוצאה מהגורמים הבאים, במתן השירות ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה והחברה עשתה מאמץ סביר למניעתם:
א.הפסקת שירותי מידע.
ב.שיבוש בנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מתקלות אחרות שאינן כאמור לעיל בשליטת החברה ובתנאי שהחברה עשתה מאמץ סביר למניעתם.
ג.תקלות בערוצי התקשורת הנ”ל.
ד.שיבושים בנתוני מידע כללי.
ה.גורמים שמקורם בכוח עליון.
10.
א.ההוראות שיינתנו על ידי במסגרת השירותים, יחייבו אותי לכל דבר ועניין והחברה תהיה פטורה מכל אחריות כלפי נזק שיגרם לי עקב כל שגיאה שלי.
ב.כל רישום שיתקבל באמצאות ערוצי התקשורת ו/או כל רישום אחר אצלכם עקב בקשה או פניה שלי או בקשה במתן שירות שהתקבלה באמצעות ערוצי התקשורת, ישמשו כהוכחה לכאורה לכל האמור בהם ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כהוכחה הן לכך שאני פניתי אליכם כמצוין ברישומים והן לתוכן האמור באותה בקשה, פניה והשרות שניתן לי ומועדיו
11.
א.בלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק , הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לי במישרין או בעקיפין כתוצאה משיבוש במידע, בנתונים בהעברת או בקליטת הוראות ביצוע שלי ו/או כתוצאה מתקלות אחרות הוראות ובתנאי שאינם בשליטתה ועשתה מאמץ סביר למניעתם.
ב.החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לי, במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעולה כלשהי של החברה בהתאם לשירות שהתבקש על ידי.
ג.החברה מודיעה כי למרות שהיא נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת המערכות וערוצי התקשורת קיים סיכון של חדירה למאגרי מידע שבהם מצוי המידע אודותיי ו/או אודות חשבונותיי, לרבות ביצוע פעולות שונות ללא הסכמת הלקוח ו/או על ידי מי שלא הורשה על ידן. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הצדדים על פי דין.
12.מובהר בזאת כי הבעלות בתוכנה ובכל זכויות הקניין הרוחני (זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים וכיו”ב) של שירותי החברה בערוצי תקשורת השונים שייכים לחברה ו/או לצד שלישי שפיתח אותם עבורה או מסר לה לשימוש בהם. לפיכך ובלי לגרוע מהאמור לעיל אני מתחייב:
א.שלא להפר את זכויות החברה ו/או צד שלישי כאמור לעיל בכל תוכנה שתימסר לי על ידי החברה לרבות בדרך של הורדה בתקשורת ולמנוע הפרה כאמור על ידי לקוחותיי, עובדיי, סוכניי וכל הבאים מכוחי. התחייבותי על פ י סעיף זה אינה מוגבלת בזמן.
ב.לא להעתיק או לאפשר לאחר להעתיק את התוכנה, את הסימנים המסחריים המופיעים בתקשורת של החברה וכל קניין רוחני שיש בתוכנה.
ג.בעת ביצוע השירותים ו/או מתן ההוראות לא לנסות להיכנס לאחרים ו/או חשבונות ו/או קווי טלפון אחרים שאינם נוגעים באופן ישיר אלי.
ד.לא להשתמש במערכת ובתוכנה לאחר סיום ההתקשרות בינינו.
ה.להחליף את התוכנה ו/או אמצעי האבטחה ו/או אמצעי הזיהוי עלפי הנחיות החברה ודרישותיה גם אם החלפה כאמור תהיה כרוכה בעלות כספית. במקרה אחרון זה, תהיה לי אפשרות לבחור אם ברצוני לשלם ולהמשיך לקבל את השירות אם לא.
13.מובהר בזאת כי לחברה שמורה הזכות לגבות דמי שימוש ו/או הפעלה ו/או עמלות בגין השירותים ו/או חלק מהם וזאת בהודעה מראש ובכתב של 60 יום.
14.ידוע לי ואני מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להקליט את ההוראות הטלפוניות שניתנו על ידי.
15.ידוע לי כי החברה רשאית לשנות תנאים שבהסכם זה ו/או את השירות, ו/או את היקף השירות להקטינו ו/או להפסיקו בהודעה בכתב שתינתן לפחות 14 יום לפני כניסת השינוי לתוקפו, למעט במקרים חריגים לצורך הגנה על החברה ו/או עליי בהם תהיה רשאית לעשות זאת לאלתר.
16.ידוע לי כי אהיה רשאי להפסיק את קבלת השירות בכל עת בהודעה לחברה בכתב.
17.הח”מ מאשר בזאת כי המידע הנמסר על-ידיו ואודותיו נמסר כדי לאפשר לחברה לשקול מעת לעת את הכללת הח”מ בהסדר ולאפשר לחברה לערוך עימו בירורים שונים ולהציע לח”מ אפשרויות חדשות הקשורות להסדר. מסירת המידע אינה חובה על פי דין ונעשית על יד הח”מ מרצונו. מובהר כי המידע יוחזק במאגרי מידע של החברה, ממוכנים או אחרים ויהיה בר גישה לאלו שיעסקו עבור החברה בהפעלת ההסדר.

אני רוצה לקבל הטבות, מבצעים ומוצרים מותאמים בשבילי הטבות, אירועים, הצעות שונות ועוד אני מעוניין לקבל מהמנפיקה ו/או מישראכרט סוכנות לביטוח (2020) בע"מ, באמצעות פרטי הקשר שלי שאני מסכים שישותפו ביניהן, דברי פרסומת, לרבות ומבלי לגרוע , מבצעים , הטבות, הודעות, אירועים, הצעות שונות ומידע שיווקי נוסף, אשר ישוגרו אלי באמצעות מערכת חיוג אוטומטי (IVR), הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר (SMS) או בכל אמצעי תקשורת אחר. באפשרותי להפסיק בכל עת את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בנפרד ובהתאמה: למנפיקה או לישראכרט סוכנות לביטוח (2020) בע"מ.

קרא עוד(+) הסתר(-)

אישור שליחה

פנייתך נקלטה והועברה לטיפול.

אנו עושים את מירב המאמצים להיענות בהקדם האפשרי ומזמינים אותך להשתמש בשירותינו הדיגיטליים באתר ובאפליקציה, לקבל מידע ולבצע פעולות. לשירותך,אמריקן אקספרס.

מספר פנייה {{scuCtrl.requestNumber}}

אישור

תקלה במערכת

לא ניתן להשלים את הפעולה, חזור שוב על הפעולה בעוד 5 דקות

חזור
חזרה למעלה
;