1.הגדרות:

  1.1."התכנית" – תכנית ההטבות שמפעילה פרימיום אקספרס בכרטיס CashBack premium   על פי תקנון זה.
  1.2. "החברה" – פרימיום  אקספרס בע"מ מרחוב בר כוכבא 12, בני ברק,  מיקוד 6157602.
  1.3. "האתר" או "האפליקצייה"אתר ההטבות שמפעילה החברהבכתובת  www.americanexpress.co.il או אפליקציית "פרימיום אקספרס" של החברה המאפשרת גישה וביצוע פעולות באזור ייעודי באפליקציה לתוכנית.
  1.4. "צבירה" - ה CASHBACK (החזר כספי)שצובר הלקוח על רכישות המבוצעות בכרטיס התוכנית.
  1.5. "העברה" – פעולת הטעינה של ה  CASHBACK (החזר כספי) שצבר  הלקוח לגיפטקארד הדיגיטלי (ההעברה/טעינה אינה אוטומטית).
  1.6. "מימוש" - רכישה באמצעות הגיפטקארד הדיגיטלי ברשתות המכבדות כפי שיופיעו באתר ו/או באפליקציה.
  1.7. "התקנון" – תקנון זה המסדיר את תנאי השימוש, הצבירה, ההעברה והמימוש במסגרת התוכנית.
  1.8. "כרטיס התכנית" – כרטיס אשראי חוץ בנקאי CashBack premium (קאשבק פרימיום) מסוג אמריקן אקספרס גולד המשויך לתוכנית במערכות החברה כשהוא בתוקף והונפק ע"י החברה ללקוח במסגרת התוכנית ואשר מחייב חשבון בנק בבעלות אותו לקוח. כרטיס התוכנית אינו יכול להיות משויך למועדון כלשהו ולא יצבור זכויות ו/או הטבות למעט אלה המפורטות בתקנון זה.
  1.9. "לקוח"  – אדם פרטי המחזיק בכרטיס התוכנית.
  1.10. "רכישה" – כל עסקה לרכישת מוצר ו/או נכס ו/או שירות שתתבצע באמצעות כרטיס התוכנית בבית עסק. מובהר כי רכישה אינה כוללת: חיובים בגין עמלות (לרבות דמי כרטיס), ריביות, משיכות מזומן (בין במכשירים ממוכנים ובין בדרך אחרת), בארץ ו/או בחו"ל, חלפנות, העברת כספים (לרבות העברות כספים בין אדם לחברו), בין היתר באמצעות יישומים דוגמת ביט או פייבוקס, טעינת כרטיסים נטענים, זיכויים,  ותוכניות אשראי למיניהן במסגרתן מוענק אשראי שלא אגב ביצוע עסקה בבית עסק.
  בעסקת תשלומים, הצבירה/מדידה תתבצע באמצעות חישוב של כל תשלום תורן בנפרד למועד החיוב הרלוונטי. בעסקת קרדיט הצבירה/מדידה תבוצע במלואה בחודש בו העסקה תופיע לידיעה בדף הפירוט. עוד יובהר כי החישוב, בגין עסקת קרדיט, יבוצע מסכום הקרן בלבד שאינו כולל ריבית.
  1.11."רכישות רשויות" - רכישות המתבצעות מול הממשלה ורשויות השלטון (כגון: תשלומי מיסים, אגרות, קנסות והיטלים, תשלומים לרשות השופטת, רשות השידור, ביטוח לאומי וכו') לרבות תשלומים לחברת החשמל ובחברת הדואר הישראלית.

  2. מהות התוכנית:

  התוכנית נועדה לאפשר ללקוח צבירה של CASHBACK (החזר כספי) בגין מחזורי רכישות חודשיים בכרטיס התוכנית, אשר ניתן למימוש באמצעות הגיפטקארד הדיגיטלי ברשתות המכבדות.
  מודגש כי בכל מקרה לא יינתן ללקוח כסף מזומן, אלא רק החזר כספי אשר ניתן למימוש באמצעות הגיפטקארד הדיגיטלי ברשתות המכבדות בלבד.

  3. תקופת התכנית:

  התכנית תחל ביום  19/2/2023 ותהיה בתוקף עד להודעה אחרת של החברה. במקרה של סיום התוכנית, הלקוח יקבל הודעה באתר/אפליקציה שתינתן לא יאוחר מ-9 חודשים מראש. החברה רשאית לבצע שינויים בתוכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, בהודעה מראש בהתאם לדין.

  4. הרשמה לתוכנית:

  ההרשמה לתוכנית תהיה באמצעות בקשה להנפקת כרטיס התוכנית באתר / באפליקציה באזור ה קאשבק שלי או בכל דרך אחרת שהחברה תאפשר.
  לצורך הרישום לתוכנית בכלל והנפקת כרטיס התוכנית בפרט, הלקוח יידרש למסור, בין היתר, את הפרטים הבאים: תעודת זהות,  דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי ו/או כל פרט זיהוי אחר בהתאם לדרישת החברה מעת לעת.

  5. מתנת הצטרפות:

  לקוח אשר סך הרכישות בכרטיס התוכנית (שלו בלבד), במהלך תקופה של שלושה חודשים ממועד הנפקת כרטיס התוכנית, יעמוד על 15,000 ₪, יהיה זכאי למתנת הצטרפות - צבירה בסך 75 ₪. מלאי מתנות ההצטרפות מוגבל ל-5,000 המצטרפים הראשונים שיעמדו בתנאים לעיל.

  6. גיפטקארד דיגיטלי:

  כרטיס דיגיטלי שמי לשימוש רב פעמי, GiftCard Isracard, המונפק ביחד עם כרטיס התוכנית ומכובד ברשימת הרשתות הסגורה המוגדרת לכרטיס זה ומופיעה באתר / אפליקציה. רשימת הרשתות משתנה מעת לעת ובאחריות הלקוח להתעדכן באתר / באפליקציה. הכרטיס מונפק דיגיטלית (וירטואלי) עם תוקף מתחדש לכל חמש שנים בכפוף לכך שכרטיס התוכנית יהיה בתוקף באותו המועד.
  הגיפטקארד הדיגיטלי יופעל  אוטומטית עם שפעול כרטיס התוכנית.

  7. מידע ותנאי שימוש:

  7.1 הגיפטקארד הדיגיטלי יונפק במהלך חודש יוני. עד למועד זה תתבצע צבירה ורק לאחר מועד זה הלקוח יוכל לבצע העברה. קיומה של יתרה צבורה בגיפטקארד הדיגיטלי מותנית בביצוע העברה.
  7.2 לאחר הנפקת הגיפטקארד הדיגיטלי, יישלח ללקוח מסרון המעדכן אותו על ההנפקה ומפנה אותו לאזור הייעודי באתר/אפליקציה.
  7.3 החל ממועד הנפקת הגיפטקארד הדיגיטלי,  הלקוח יוכל לצפות באתר/אפליקציה ביתרת הצבירה ולבצע העברה. עד למועד ההנפקה כאמור, המידע בדבר הצבירה יישלח ללקוח באמצעות מסרון בסמוך לאחר מועד חיוב כרטיס התוכנית.

  8. צבירה:

  8.1 ניתן לבצע העברה אך ורק של הצבירה במלואה, אך לא פחות מ-50 ₪.

  8.2 הצבירה החודשית המרבית מוגבלת ל-500 ₪ והיתרה המרבית בגיפטקארד הדיגיטלי מוגבלת ל-1,500 ₪.
  במסגרת מבצע ההשקה ובמהלך 3 החודשים הראשונים להשקת התוכנית בלבד, קרי החל ממועד ה-19/2/23 ועד למועד חיוב הכרטיס בחודש יוני 2023 (בהתאם למועד החיוב שנבחר על ידך), תתאפשר צבירה ללא הגבלה בסכום וללא המגבלה הקיימת של 500 ₪ בחודש.
  8.3 צבירה שלא הועברה עד לתום השנה הקלנדארית העוקבת לשנה בה נצברה אותה צבירה תימחק.
  לצורך הדוגמא, צבירה שנצברה ביום 2.8.2023 בגין רכישות שבוצעו בחודש יולי 2023 ולא הועברה עד ליום 31.12.2024 תימחק.
  8.4 הצבירה תחושב ותיצבר אחת לחודש במועד חיוב כרטיס התוכנית בהתאם לסכום החיוב בגין רכישות "נטו", כלומר, סכום הרכישות בפועל פחות סכומי הזיכוי בגין רכישות מכל סיבה שהיא (להלן - "סכום החיובים החודשי").
  8.5 לא ניתן לצבור פחות מ-1 ₪. סכום החיובים החודשי המחושב בתום כל חודש יעוגל לשקל הקרוב ביותר כלפי מטה.
  8.6 הצבירה החודשית כאחוז מסכומי החיובים החודשי יהיו כמפורט להלן: 

  סכום החיובים החודשי בגין רכישה (בבתי   עסק, לא כולל רכישות רשויות) בשנה הראשונה ממועד הנפקת כרטיס התוכנית

  שיעור הצבירה מהרכישה

  עד 10,000 ₪

  1.00%

  מעל 10,000 ₪

  1.60%

  סכום החיובים החודשי בגין רכישה (בבתי   עסק, לא כולל רכישות רשויות) בשנה שנייה ממועד הנפקת כרטיס התוכנית ואילך

  שיעור הצבירה מהרכישה

  עד 10,000 ₪

  0.75%

  מעל 10,000 ₪

  1.20%

   

  סכום החיובים החודשי בגין רכישות רשויות   בשנה הראשונה ממועד הנפקת כרטיס התוכנית

  שיעור הצבירה בגין רכישות רשויות

  עד 10,000 ₪

  0.500%

  מעל 10,000 ₪

  0.850%

  סכום החיובים החודשי בגין רכישות רשויות   בשנה השנייה ממועד הנפקת כרטיס התוכנית ואילך

  שיעור הצבירה בגין רכישות רשויות

  עד 10,000 ₪

  0.38%

  מעל 10,000 ₪

  0.60%

  8.7 בונוס/ מבצע צבירה משפחתית משותפת / זוגית- לצורך חישוב שיעור הצבירה יילקחו בחשבון כלל סכומי החיובים בכלל כרטיסי התוכנית המחייבים את אותו חשבון בנק. תוספת צבירה זו תעמוד לזכות כל אחד מבעלי הכרטיסים בחודש העוקב..

  9. ביטול כרטיס התוכנית:

  9.1 בוטל כרטיס התוכנית ובמקומו הונפק כרטיס תוכנית חלופי - תועבר היתרה הצבורה מהגיפטקארד הדיגיטלי הקיים לגיפטקארד הדיגיטלי החדש והגיפטקארד הקיים יבוטל.
  9.2 בוטל כרטיס התוכנית ולא הונפק במקומו כרטיס תוכנית חלופי –
  9.2.1 הצבירה תימחק עם ביטול כרטיס התוכנית. באפשרות הלקוח לבצע העברה טרם ביטול הכרטיס;
  9.2.2 יישלח ללקוח במסרון גיפטקארד דיגיטלי שלא ניתן לטעינה חוזרת הנושא את היתרה הטעונה שהייתה בכרטיס הגיפטקארד הדיגיטלי במועד ביטול כרטיס התוכנית;

  10. הגנת הפרטיות, מאגרי מידע, העברת מידע ושימוש במידע - על תקנון זה יחולו הוראות מדיניות הגנת הפרטיות ומאגרי מידע המפורסמת באתר. לחצו כאן לצפייה במידע על הגנת הפרטיות.

  11. הגבלת אחריות החברה:

  11.1 החברה אינה צד לעסקה ו/או להטבה הניתנת בבתי העסק. האחריות לעסקה ו/או להטבה ו/או לשירותים, לפרסומים, למוצרים, לטיבם, לאיכותם, למחיריהם, לכמותם במלאי, למועדי אספקתם, למפרט הטכני, לתיאורם וכיו"ב, הינה של בתי העסק בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזה במפורש, כי לא תחול על החברה כל אחריות בקשר עם המפורט לעיל באופן ישיר ו/או עקיף.
  11.2 כל מערכת ממוחשבת, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באתר/אפליקציה, חשוף לסיכונים הטבועים במערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. אנו עושים כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר להשתמש בתוכנית באופן שוטף. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, החברה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בתוכנית ו/או מזמינות התוכנית ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת בקשות הלקוח ו/או תקלות אחרות, בכפוף לכך שהדבר לא היה בשליטתה של החברה והחברה עשתה מאמץ סביר למניעת אירועים כאמור.

  כמו כן, אי כיבוד הכרטיס הגיפטקארד הדיגיטלי כתוצאה מתקלות תקשורת בקופת בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת דיגיטליים לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד החברה.

  11.3 במקרה של תקלה טכנית ו/או כל סיבה אחרת שהיא, שבגינה לא ניתן לממש את הכרטיס הגיפטקארדהדיגיטלי בבית העסק, לא יינתן כל זיכוי ו/או החזר כספי ו/או צבירה ללקוח שיבחר בכל זאת לרכוש מוצרים/שירותים בבית העסק באמצעי תשלום חלופי.

  12. המידע וכל הדפים המצויים באתר/אפליקציה הם רכושה הבלעדי של החברה, ואין להעתיקם או לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב מאת החברה. מודגש, כי גם אם יינתן אישור כאמור, הוא יהווה אישור לצרכים אישיים בלבד, ולא לצרכים מסחריים או אחרים.

  13. הסימנים המופיעים באתר/אפליקציה הם סימני מסחר קנייניים של החברה ו/או של בתי העסק ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.

  14. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר/אפליקציה.

  15. כללי:

  15.1 כרטיס התוכנית הינו אחד ללקוח (CashBack+ או CashBack premium). כרטיס התוכנית אינו יכול להיות משויך למועדון כלשהו וכן לא יצבור זכויות ו/או הטבות אחרות (ובכלל זה כרטיס התוכנית לא יצבור נקודות במסגרת תוכנית MR), אלא את האמור במפורש בתקנון זה.
  15.2 החברה רשאית לשנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה, את המידע והתנאים באתר גם לאחר פרסומם, וזאת בהודעה ובהתאם להוראות הדין.
  15.3 החברה תהיה רשאית לצורך הגנה על עצמה ו/או הלקוחות ו/או בתי העסק לבטל או להקטין שירות כלשהו שניתן באמצעות האתר לאלתר, בין ללקוח מסוים ובין לכלל הלקוחות, ובכלל זה להפסיק את פעילות האתר לגמרי.
  15.4 רישומי החברה הינם ראיה מכרעת בכל הקשור לתקנון זה ולנושאים המוסדרים בו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות בכל הקשור לצבירה ו/או לסכום הצבור בכרטיס הנטען הדיגיטלי.
  15.5 אין בתקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויות החברה על פי ההסכמים בינה לבין הלקוח ובכלל זה על-פי הסכם כרטיס התוכנית.
  15.6 על התוכנית חלים דיני מדינת ישראל בלבד.
  15.7 בכל התדיינות הקשורה ליחסים שבין הלקוח והחברה תוקנה סמכות מקומית ייחודית, לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל הסמוך לסניף הבנק בו מתנהלים החיובים ו/או הזיכויים בקשר עם כרטיס התוכנית.

  נספח 1 : צבירה מואצת 5.3.2023-30.4.2023

  מבצע צבירה מואצת ללקוחות התוכנית
  Cashback

  לקוחות המחזיקים בכרטיסי התוכנית: כרטיסי CashBack + שהונפקו על ידי ישראכרט בע"מ ו/ או כרטיסי CashBack premium שהונפקו על ידי פרימיום אקספרס בע"מ, יהיו זכאים לצבירה מואצת בהתאם ובכפוף לתקנון התוכנית Cashback ("התקנון"), בגין רכישות בבתי עסק בארץ ובחו"ל, שאינם בענפים מוחרגים כהגדרתם בתקנון, אשר יבוצעו החל מיום 5/3/23 ועד ליום 30/4/23 באמצעות ארנק דיגיטלי (Google Pay/ Apple Pay).

  להלן שיעור הצבירה בגין רכישות בבתי עסק באמצעות ארנק דיגיטלי בכרטיסי 
    :Cashback premium

  סכום החיובים החודשי בגין   רכישה (בבתי עסק, לא כולל רכישות רשויות)

  שיעור הצבירה מהרכישה

  עד 10,000 ₪ בהתאם לתקנון התוכנית   סע'8

  1.00%

  עד ₪ 10,000בתקופת המבצע

  2%

  מעל 10,000₪ בהתאם לתקנון התוכנית   סע'8

  1.60%

  מעל 10,000 ₪ בתקופת המבצע

  2%

   

  *למעט ענפים מוחרגים כאמור בתקנון


  להלן שיעור הצבירה בגין  רכישות בבתי עסק באמצעות ארנק דיגיטלי בכרטיסי CashBack:

   

  סכום החיובים החודשי בגין   רכישה (בבתי עסק, לא כולל רכישות רשויות)

  שיעור הצבירה מהרכישה

  עד  7,500₪ , בהתאם לתקנון התוכנית סע'8

  1.00%

  עד  7,500₪ , בתקופת המבצע

  2%

  מעל 7,500₪, בהתאם לתקנון התוכנית   סע' 8

  1.35%

  מעל  7,500₪ , בתקופת המבצע

  2%

   

  *למעט ענפים מוחרגים כאמור בתקנון

   

  על מבצע הצבירה המואצת יחולו כל הוראות התקנון ללא כל שינוי למעט שיעור הצבירה לתקופת המבצע.

   

  נספח 2: מבצע " מתנת הצטרפות " ללקוחות תוכנית ה - קאשבק".

  מהות המבצע:

  מתנת הצטרפות ללקוחות המצטרפים לתוכנית ומנפיקים כרטיס קאשבק עד לתאריך 31.7.23: לקוח אשר סך הרכישות (כהגדרת מונח זה בתקנון התוכנית) בכרטיס התוכנית (שלו בלבד), במהלך תקופה של שלושה חודשים ממועד הנפקת כרטיס התוכנית, יעמוד על 3,000 ₪, יהיה זכאי למתנת הצטרפות - צבירה בסך 75 ₪. מלאי מתנות ההצטרפות מוגבל ל- 20,000 המצטרפים הראשונים שיעמדו בתנאים לעיל. אין כפל מתנות. הטבה אחת ללקוח. עם סיום תקופת המבצע, ימשיך לחול כל האמור בסעיף 5 לתקנון התוכנית בקשר עם מתנת ההצטרפות.

  זכאות להטבה: 

  לקוחות קיימים ומצטרפים חדשים לתוכנית הקאשבק, מחזיקי כרטיס התוכנית.

  תנאי ותקופת המבצע:

  מתאריך 19.2.23 ועד למועד 31.7.23

  תנאי למתנה: מחזור רכישות (כהגדרת מונח זה בתקנון התוכנית)  בסך של 3.000 ₪ •הטבה אחת ללקוח - מתנת ההצטרפות תוענק ללקוחות שלא קיבלו הטבה זו במסגרת התוכנית. •ההטבה תינתן למצטרפים חדשים בלבד ואינה חלה על מצטרפים חוזרים גם אם לא קיבלו את המתנה בעבר.

  נספח 3:

  בכפוף לתקנון תכנית הקאשבק ולתנאי המבצע, בתקופה שבין 25.6.2023-25.6.2024 תינתן כפל צבירה בשיעור של 2% עבור השימושים בבתי עסק בחו״ל ובאתרי אונליין (לא כולל אתרים ישראלים), במקום הצבירה הקבועה בשיעור של 1%. בעבור מחזור חודשי כולל הגבוה מסך של 10,000₪ תינתן תוספת צבירה של 0.6%.

  בנוסף, במהלך חודש נובמבר 2023, תינתן כפל צבירה בשיעור של 2% גם עבור שימושים באתרי אונליין ישראליים, במקום הצבירה הקבועה בשיעור של 1%, למעט בעסקאות חשכ"ל, כמפורט בתקנון התכנית.

  נספח 4: מבצע מתנת הצטרפות ללקוחות המנפיקים כרטיס קאשבק הוארך עד ל- 13.1.24:

   לקוח אשר סך הרכישות בבתי עסק שבוצעו בכרטיסו, במהלך תקופה של שלושה חודשים ממועד הנפקת כרטיס התוכנית, יעמוד על 9,000 ₪, יהיה זכאי למתנת הצטרפות - צבירה בסך 75 ₪ ובתוספת של 75 ₪ (סה"כ 150 ₪). מלאי מתנות ההצטרפות מוגבל ל- 10,000 המצטרפים הראשונים שיעמדו בתנאים לעיל ובכפוף לתקנון תוכנית הקאשבק. ההטבה תינתן למצטרפים חדשים בלבד ואינה חלה על מצטרפים חוזרים .

  נספח 5: מבצע צבירה מואצת ליום האהבה לשנת 2024 , שיתקיים בין התאריכים

  11/2/24-29/2/24

  בתקופה שבין 11/2/24-29/2/24 תינתן צבירה מוגדלת בשיעור של 2% עבור רכישות בבתי עסק בענף פרחים ועציצים, במקום הצבירה הקבועה בשיעור של 1%. כאשר סכום החיובים החודשי הכולל גבוה מסך של 10,000₪ תינתן תוספת צבירה של 0.6% , ובסה"כ 2.6%.
  בכפוף לתקנון תכנית הקאשבק ולתנאי המבצע.

  נספח 6: מבצע צבירה מואצת בארנק הדיגיטלי ביום הבחירות לרשויות המקומיות 27/2/2024

  ביום 27/2/2024 תינתן צבירה מוגדלת בשיעור של 2% עבור כלל הרכישות שיבוצעו באמצעות הארנק הדיגיטלי, במקום הצבירה הקבועה בשיעור של 1%. כאשר סכום החיובים החודשי הכולל גבוה מסך של 10,000 ₪ תינתן תוספת צבירה של 0.6% , ובסה"כ 2.6%. בכפוף לתקנון תכנית הקאשבק ולתנאי המבצע. ובכפוף לתנאי שימוש "תשלום בנייד" המפורטים באתר ובאפליקציית ישראכרט.*השירות נתמך במכשירי אנדרואיד ובמכשירי אפל נתמכים בלבד. בכפוף לתנאי שימושApple Pay המפורסמים על ידי Apple למשתמשי מערכת הפעלה IOS ובכפוף לתנאי שימוש Google pay המפורסמים על ידי Google.

   

  נספח 7: מבצע "מתנת הצטרפות "ללקוחות תוכנית הקאשבק"

  מהות המבצע: מתנת הצטרפות ללקוחות המצטרפים לתוכנית ומנפיקים כרטיס CashBack Premium מתאריך 19.5.2024-8.6.2024: לקוח אשר סך הרכישות (כהגדרת מונח זה בתקנון התוכנית) בכרטיס התוכנית (שלו בלבד), במהלך תקופה של שלושה חודשים ממועד הנפקת כרטיס התוכנית, יעמוד על 15,000 ₪, יהיה זכאי למתנת הצטרפות- צבירה בסך 75 ₪ ובתוספת של 125 ₪ (סה"כ 200 ₪). מלאי מתנות ההצטרפות מוגבל ל- 5,000 המצטרפים הראשונים שיעמדו בתנאים לעיל. אין כפל מתנות. הטבה אחת ללקוח. עם סיום תקופת המבצע ימשיך לחול כל האמור בסעיף 5 לתקנון התוכנית בקשר עם מתנת ההצטרפות.

   תנאי ותקופת המבצע: מתאריך 19.5.24 ועד למועד 8.6.24.

  תנאי למתנה: מחזור רכישות מצטבר (כהגדרת מונח זה בתקנון התוכנית) בסך של 15,000 ₪

  • הטבה אחת ללקוח - מתנת ההצטרפות תוענק ללקוחות שלא קיבלו הטבה זו במסגרת התוכנית. • ההטבה תינתן למצטרפים חדשים בלבד ואינה חלה על מצטרפים חוזרים גם אם לא קיבלו את המתנה בעבר.